Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Student GWSH - praktyki zagraniczne

Drukuj

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ERASMUS+ 2017/18

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2017/18 - zostanie uruchomiona na jesieni 2017 r.

Wyjazdy studentów mogą być realizowane:

lub

  • jako indywidualne zagraniczne praktyki studentów/abolwentów GWSH w wyszukanych i wybranych przez siebie instytucjach (firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach, itp.) za granicą, z którymi student samodzielnie uzgadnia wszelkie warunki praktyki i kwestie organizacyjne z tym związane.

Instytucja przyjmująca musi znajdować się za granicą, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus tj. w kraju członkowskim UE lub w krajach: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM), Liechtenstein, Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Turcja

Zagraniczna praktyka Erasmus+ nie może być realizowana w:

a) instytucjach Unii Europejskiej

b) instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej

 BAZY OFERT PRAKTYK:

 

ZASADY OGÓLNE

Wyjazdy są możliwe już od I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). Możliwe są również praktyki absolwenckie - w trakcie pierwszego roku od ukończenia studiów GWSH z zaznaczeniem, iż kwalifikacja na te praktyki musi odbyć się w trakcie trwania studiów (na ostatnim roku).

Program praktyki jest uzgadniany przed wyjazdem studenta. Akceptacji dokonują 3 strony: student, instytucja przyjmująca i GWSH.

Minimalny czas trwania praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus to 2 pełne miesiące, przy czym 1 miesiąc wynosi 30 dni. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus wymaga praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.

Pobyt studenta na praktyce w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2016r. a 30 września 2017r.

Praktyka może być praktyką obowiązkową lub dodatkową (nieobowiązkową), z punktu widzenia programu kształcenia, ale zawsze powinna gwarantować możliwość nabycia studentowi kompetencji związanych z jego kierunkiem kształcenia w GWSH.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus otrzymują stypendium z programu przeznaczone na pokrycie części kosztów podrózy i pobytu w innym kraju (różnic w kosztach utrzymania). Wysokość stypendium co roku ulega zmianie (+/-)  i ustalana jest zgodnie z zasadmi programu określonymi przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu.

Rozliczenie stypendium następuje w drodze dostarczenia do DWZ po zakończeniu praktyki dokumentów wydanych przez pracodawcę potwierdzających okres praktyki jak i zrealizowanie programu praktyki.

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia) na pełen czas podróży i pobytu za granicą. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek innych interwencji medycznych.

 

PRAKTYKA INDYWIDUALNA

Student może sam wybrać instytucję zagraniczną, w której będzie mógł zdobyć efekty kształcenia zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku. W celach rekrutacji na praktyki student indywidualnie i bezpośrednio kontaktuje się z  firmą.

1. Student kontaktuję się z Instytucją zagraniczną

2. Student uzyskuje zgodę instytucji zagranicznej wyrażoną listem akceptacyjnym - List akceptacyjny z instytucji zagranicznej (wzór)

3. Student składa następujące dokumenty w DWZ:

 

ZARZĄDZENIA - REKRUTACJA, ORGANIZACJA,  FINANSOWANIE, PRZEDŁUŻANIE POBYTÓW, ROZLICZENIE I IN.

Zasady finansowe 2016/17 - stawki stypendium

Zarządzenie dot. zasad i rekrutacji 2016/17

Zasady finansowania wyjazdów 2017 / 2018

 Student zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia i uregulowania kwestii rozliczeń podatkowych. Istnieje możliwość skonsultowania kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym np. w Krajowej Informacji Podatkowej http://www.kip.gov.pl 

Student zobowiązany jest wywiązać się w okresie realizacji praktyki za granicą ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni wynikających z zawartej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+