Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendium Socjalne

Drukuj

UWAGA !!!


WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE
OD 15 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

 

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne  mają studenci, których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  850,00 zł. netto. Od 1 listopada 2014 roku - 895,00 zł. netto. Osoby, które mają w/w dochód mogą złożyć wniosek w Biurze d/s pomocy materialnej dla studentów do 7 listopada 2014 roku.  Stypendia te przyznawane są na rok akademicki lub semestr na podstawie złożonego wniosku.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym, o liczbie członków rodziny, do której, w zależności od sytuacji osobistej studenta, zalicza się:

  • studenta,
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:                                                          

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujace warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostanim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1.15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stałe źródło dochodów oznacza nieprzerwane źródło dochodu otrzymywane z:

  • umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zleceń
  • działalności gospodarczej lub rolnej
  • renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej

Wszystkie w/w dochody student podaje za okres obliczeniowym od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek roku akademickiego. Student, dla którego rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim, podaje wysokość dochodu za taki sam okres obliczeniowy jak student rozpoczynający rok akademicki w październiku poprzedniego roku kalendarzowego.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2013 ROK ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZAPŁACONYCH SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W 2013 ROKU  Z ZAKŁADU UBEPIECZIEŃ SPOŁECZNYCH LUB Z ZAKŁADU PRACY

Wnioski należy składać:

  • od 15 września do 15 października w semestrze zimowym,
  • od 15 lutego do 15 marca w semestrze letnim,

w Biurze d/s pomocy materialnej dla studentów - pokój 203 A.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi spełniać wszystkie kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Ponadto, do wniosku należy dołączyć poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy w miejscowości pobierania nauki.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc z tym, że za miesiąc październik wypłacane jest w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za miesiąc marzec w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień.

Stypendia student może otrzymać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostani rok studiów trawa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy .

 

Wnioski do pobrania:

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-657 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 (32) 35 70 500, (32) 35 70 532