Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Stypendium Socjalne

Drukuj

UWAGA !!!


WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE
OD 15 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

 

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne  mają studenci, których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  850,00 zł. netto. Stypendia te przyznawane są na rok akademicki lub semestr na podstawie złożonego wniosku.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym, o liczbie członków rodziny, do której, w zależności od sytuacji osobistej studenta, zalicza się:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ustalając dochód na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się osób wskazanych w pkt. 1c , jeżeli student lub jego współmałżonek, względnie oboje są samodzielni finansowo.

Studenta uznaje się za osobę samodzielną finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki

 • posiadał stale źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1) i 2) nie jest mniejszy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3) ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (739,7 zł miesiecznie) 
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

Stałe źródło dochodów oznacza nieprzerwane źródło dochodu otrzymywane z:

 • umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zleceń
 • działalności gospodarczej lub rolnej
 • renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej

Wszystkie w/w dochody student podaje za okres obliczeniowym od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek roku akademickiego. Student, dla którego rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim, podaje wysokość dochodu za taki sam okres obliczeniowy jak student rozpoczynający rok akademicki w październiku poprzedniego roku kalendarzowego.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2013 ROK ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZAPŁACONYCH SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W 2013 ROKU  Z ZAKŁADU UBEPIECZIEŃ SPOŁECZNYCH LUB Z ZAKŁADU PRACY

Wnioski należy składać:

 • od 15 września do 15 października w semestrze zimowym,
 • od 15 lutego do 15 marca w semestrze letnim,

w Dziale Stypendiów - pokój 203 A.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi spełniać wszystkie kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Ponadto, do wniosku należy dołączyć poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy w miejscowości pobierania nauki.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc z tym, że za miesiąc październik wypłacane jest w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za miesiąc marzec w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień.

Stypendia student może otrzymać przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostani rok studiów trawa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy .

 

Wnioski do pobrania:

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-657 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 (32) 35 70 500, (32) 35 70 532